Gezondheidswinstfonds 'Samen op de hoogte'

17-06-2024

Stand van zaken medio 2024

In het nieuwste SODH-fonds staan activiteiten centraal die gericht zijn op collectieve gezondheidsaspecten en gezondheidswinst. Het gaat hier enerzijds om het vergaren en breed delen van informatie middels (co)financiering van onderzoeken, het in kaart brengen van gezondheidsknelpunten, het faciliteren van besluitvorming over gewenste projecten, en vervolgens ook (in enkele gevallen) uitvoering van maatregelen die de gezondheid verbeteren. Kort gezegd: meten, weten, informeren en voordoen.

Meten, weten informeren als eerste projecten
In de afgelopen periode zijn afspraken gemaakt over de financiering van 3 onderzoeken/-projecten.

1. Een herhaling van het belevingsonderzoek GGD in de grotere regio rondom de luchthaven.
2. Door RIVM in afstemming met GGD/GMV wordt een rapport gemaakt met blootstelling-respons curves geluidhinder en slaapverstoring. De verwachting is dat beide rapportages eind 2024 in het LEO kunnen worden gepresenteerd.
3. Een bijdrage aan het nieuwe meetnet dat de komende jaren wordt uitgerold vanuit Airport Eindhoven.

Voordoen: ons nieuwe doel voor de komende periode
Dan resteren er nog middelen om projecten te financieren die zich richten op daadwerkelijk slimme oplossingen voor geconstateerde problemen.  We zitten immers in de brainportregio. Daartoe zal de komende periode bij onderwijsinstellingen en andere slimme en creatieve partners contact worden gemaakt om daaraan invulling te geven.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen