Traject Eindhoven Airport na 2019

21-09-2020

In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019.

Bij dit gezamenlijke proces zijn de gemeente Eindhoven, de randgemeenten, de provincie Brabant, Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie. De aanleiding voor het traject is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het civiele gebruik van de vliegbasis Eindhoven door Eindhoven Airport zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling. De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart.

Daarnaast bereikt Eindhoven Airport naar verwachting eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor, welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.

Met het oog daarop is mede op verzoek van de regio eind 2017 gestart met een eerste analyse (een vooronderzoek) van belangrijke aspecten rond de luchthaven. Het doel was om toe te werken naar een gezamenlijke feitenbasis, waarbij het zichtjaar 2030 is.

In de analysefase zijn de vijf onderstaande thema’s nader uitgewerkt. Onder regie van de partij (die tussen haakjes staat) is aan de hand van een viertal hypothetische onderzoeksscenario’s (uiteenlopend van geen verdere groei tot groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030) geschetst wat de impact en mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn.  Ook is een samenvatting opgesteld.

  1. Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)
  2. Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  3. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport)
  4. Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid LMD (gemeente Eindhoven)
  5. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:
- stikstofdepositie
- co 2 hele vlucht

Aanpak van de onderzoeken
De onderzoeken zijn in enkele maanden uitgevoerd en hebben niet als doel uitputtend te zijn. De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Doel van de onderzoeksrapporten was om een eerste beeld te geven van de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor het vervolgproces. De betrokken partijen beschouwen in gezamenlijkheid dat de resultaten van de analysefase zinvolle eerste bouwstenen voor een vervolgtraject zijn.

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst
Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Na de zomer zal de naam van de verkenner worden bekendgemaakt.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10 oktober zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerp van een plan van aanpak. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd. Details over deze bijeenkomst en de uitnodiging volgen in september. 

Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van de onderzoeken? Deze kunt u richten aan: EA.na2019@minienm.nl

(3 september 2018)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen