Toelichting rapport stikstofdepositie

21-09-2020

Het rapport over stikstofdepositie van de gemeente Eindhoven maakt onderdeel uit van het proces waarbij Rijk en regio in kaart brengen welke onderwerpen de aandacht verdienen in het lopende proces voor de toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart vanaf Eindhoven Airport.

In het rapport is op basis van uiteenlopende scenario’s gekeken naar de invloed van Eindhoven Airport op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant.

Er kunnen op basis van dit rapport over stikstofdepositie geen conclusies worden getrokken over de (on)mogelijkheden van de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Als er in de toekomst op basis van een zorgvuldig proces (zie informatie proefcasus Eindhoven Airport) besloten wordt tot groei, dan zal het Rijk Eindhoven Airport als prioritair project aanwijzen voor de Programma Aanpak Stikstof. Het programma zorgt er voor dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de uitvoering van de Rijksprojecten. Via de  programma-aanpak is geborgd dat er geen verslechtering in natuurgebieden optreedt. Via bronmaatregelen neemt de stikstofdepositie af. Met name hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De eventuele reservering in het programma voor Eindhoven Airport gaat niet ten koste van de ontwikkelruimte voor vergunningen voor niet-prioritaire projecten, zoals vergunningen voor landbouwbedrijven.

Zie voor meer uitleg over de werking van PAS en prioritaire projecten: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Programma%20Aanpak%20stikstof%2018%20december%202017.pdf  en https://www.aerius.nl/nl/factsheets/beleidsuitgangspunten-bij-berekenen-ontwikkelingsbehoefte/07-11-2016

Zie voor proefcasus Eindhoven:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/13/eindhoven-airport-proefcasus-voor-duurzame-ontwikkeling-luchtvaart

(21 september 2018)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen