Kabinetsreactie op het advies van de heer van Geel – Proefcasus Eindhoven Airport

21-09-2020

Het kabinet heeft op vrijdag 6 september met een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven Airport.

De Proefcasus is in oktober 2018 gestart om samen met omwonenden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennispartners te komen tot een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gerichte ontwikkeling van de luchthaven. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de staatssecretaris van Defensie zijn blij met de positieve reacties die het advies van Van Geel heeft gekregen, en vinden het advies een goede basis om samen met de omgeving te werken aan de toekomst van Eindhoven Airport.

Kernpunten van de brief:
Voor de korte termijn (2020 – 2021) wordt gekozen voor een ‘pas op de plaats’. Daarom zal het huidige aantal vliegtuigbewegingen van 41.500 ook voor 2020 en 2021 als maximum vastgelegd worden. Bovendien wordt er op ingezet dat vanaf het zomerseizoen van 2020 er geen geplande late avondvluchten (na 23 uur) meer zijn. Dit zorgt dan direct voor minder hinder voor de omgeving.

Voor de lange termijn (2022 – 2030) gaat voortaan gestuurd worden op afname van geluidsbelasting in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen. Er gaat een concrete norm voor de afname van de geluidbelasting vastgelegd worden. Om daaraan te voldoen zal de luchthaven onder meer het gebruik van stille en schone vliegtuigen flink moeten stimuleren. Alleen wanneer de luchthaven beter presteert dan de norm vraagt, kan er groei verdiend worden. Dit nieuwe sturingsmodel gaat de komende maanden samen met omwonenden, bedrijfsleven en regionale overheden worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook de Challenge Group uit de Proefcasus weer betrokken.

Nieuwe overlegstructuur
Om omwonenden en andere belanghebbenden doorlopend te betrekken bij besluitvorming over het gebruik en de ontwikkeling van Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven wordt de komende maanden een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld. Ook wordt gewerkt aan een toegankelijker nieuwe website die eind 2019 de huidige website ‘Samen op de Hoogte’ vervangt.

Afspraken regio
Eind oktober zullen de minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie in een bestuurlijk overleg met de regio afspraken maken hoe gezamenlijk verder invulling gegeven wordt aan het advies van Van Geel.

(Den Haag, 6 september 2019)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen