Bestuurlijk Overleg dd. 5 december 2019

21-09-2020

Bestuurlijke notitie - uitvoering “Eindhoven Airport 2020-2030”

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Defensie en de regionale partijen (de randgemeenten, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport) hebben in het Bestuurlijk Overleg van 5 december 2019 afspraken gemaakt over de wijze waarop het advies van de heer Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030 uitgevoerd zal worden. Zodoende zal ook het vervolgtraject door de regionale partijen en het Rijk gezamenlijk worden opgepakt.

In de bijgevoegde Bestuurlijke notitie -  uitvoering “Eindhoven Airport 2020-2030” is op hoofdlijnen beschreven hoe de vijf speerpunten uit het advies uitgevoerd worden. Sinds het overhandigen van het advies door de heer Van Geel en het kabinetstandpunt van 
6 september jl. zijn al de nodige stappen gezet. De komende periode zullen de plannen uit de bestuurlijke notitie verder worden uitgewerkt. Net als tijdens de Proefcasus Eindhoven Airport zijn, en worden, omwonenden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hierbij nadrukkelijk betrokken.

Korte termijn:

Medegebruiksvergunning 2020 en 2021
De staatssecretaris van Defensie is in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voornemens Eindhoven Airport een nieuwe medegebruiksvergunning te verlenen voor de jaren 2020 en 2021. In de ontwerpvergunning is conform het advies van Van Geel een zogenoemde ‘stand still’ met betrekking tot het maximum aantal vliegtuigbewegingen opgenomen. De huidige beschikbare geluidsruimte wordt voortgezet met daarbij de kanttekening dat er maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar zijn toegestaan. Daarnaast is in de vergunning onder andere opgenomen dat vanaf 25 oktober 2020 geen geplande vluchten na 23:00u meer zijn toegestaan. De ontwerpvergunning ligt tot medio december voor advies voor aan de COVM. De definitieve vergunning zal eind december in de Staatscourant worden gepubliceerd.

(Eindhoven, 12 december 2019)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen