Pieter van Geel brengt aanvullend advies uit

15-12-2020

Tijdens de Proefcasus Eindhoven Airport 2020-2030 heeft de heer Van Geel onder meer geadviseerd om te komen tot een sturingsmodel voor geluid met als ambitie 30% geluidsvermindering.

In lijn met het advies van Van Geel heeft het ministerie van IenW de invoergegevens voor de geluidberekeningen – de zogenoemde ‘appendices’ – laten actualiseren om een zo goed mogelijke representatie van de operaties op Eindhoven Airport te geven.

Met deze gegevens en de gegevens van de vloot, bestemmingen en vliegtijden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten onderzoeken wat de impact is van deze nieuwe berekeningen op de resultaten uit de analysefase. Uit dit onderzoek is gebleken dat met de huidige inzichten 30% reductie van de geluidbelasting niet haalbaar is volgens de uitgangspunten van Van Geel (60% vlootvernieuwing).

Opdracht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juli 2020 mede namens het Bestuurlijk Overleg de heer Van Geel gevraagd een aanvullend advies uit te brengen. Van Geel werd gevraagd wat als een ambitieuze en haalbare ambitie voor Eindhoven Airport voor 2030 kan worden beschouwd met voldoende draagvlak in de regio. Als gevolg van gewijzigde geluid- en prestatiegegevens is dat laatste van belang. Ook is gevraagd om bij het aanvullend advies rekening te houden met de gevolgen van de wereldwijde Covid19-pandemie op de luchtvaart, in het bijzonder ten aanzien van vlootvernieuwing.

Advies

In overleg met de omgeving is de heer Van Geel tot een aanvullend advies gekomen. Op hoofdlijnen concludeert hij dat er te veel onzekerheid is in de cijfermatige resultaten en over het herstel van de luchtvaartsector na de corona-pandemie om de ambitie voor een reductie van de berekende geluidbelasting van 30% op dit moment in regelgeving vast te leggen. Hij herbevestigd de 60% vlootvernieuwing en adviseert om over te gaan op een cyclische systematiek. In deze systematiek wordt telkens voor de middellange termijn (4-5 jaar) een norm vastgelegd in regelgeving, en wordt voor de lange termijn (10 jaar) een ambitieus maar haalbaar doel bepaald voor de reductie van de geluidbelasting.

Vervolgens wordt in lijn met zijn eerdere  advies in 2026 een evaluatiemoment bepaald  om ook te kijken naar verloop van vlootvernieuwing, een technische update van invoergegevens en eventuele beleidsmatige punten om de norm voor 2030 te bepalen in regelgeving met een ambitie voor 2035. Concreet adviseert Van Geel dan ook voor 2026 een eerste norm vast te leggen in regelgeving en de ambitie van 30% reductie van de geluidbelasting vast te houden voor 2030.

Voor meer informatie zie hieronder het aanvullend advies en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Stel uw vraag 7 januari tijdens informatiebijeenkomst

Pieter van Geel zal zijn advies toelichten in een voor iedereen toegankelijke online bijeenkomst op donderdagavond 7 januari 2021. Begin 2021 zullen de minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie een besluit nemen over het aanvullend advies.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen