Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport over aanvullend advies Pieter van Geel

10-03-2021

Begin februari 2021 vond het Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport plaats. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Defensie Barbara Visser waren hierbij aanwezig.

Ook algemeen directeur Eindhoven Airport Roel Hellemans, gedeputeerde Noord-Brabant Christophe van der Maat, wethouder van gemeente Eindhoven Monique List en de wethouders van de randgemeenten namen deel. Op 8 maart stuurde de minister mede namens de staatssecretaris een Kamerbrief uit over de resultaten van het overleg.

Positief

Tijdens het Bestuurlijk Overleg zijn het aanvullend advies van Pieter van Geel over het sturingsmodel voor civiel geluid en de voorgestelde uitwerking van het aanvullend advies besproken. Alle deelnemende partijen waren positief over het aanvullend advies en stemden in met de voorgestelde uitwerking. Zorgvuldigheid, transparantie en overleg met de bij Eindhoven Airport betrokken partijen staan hierbij centraal. Lees hier meer over het aanvullend advies van Pieter van Geel.


Regionale partijen

De regionale partijen spraken waardering uit voor het proces dat de heer Van Geel in de regio heeft gevoerd om te komen tot zijn advies. Ook gaven zij aan “unaniem van mening te zijn dat het aanvullende advies een solide basis vormt om in gezamenlijkheid te gaan werken aan een concrete normstelling voor de middellange termijn tot en met 2026 en aan het kader voor de evaluatie in 2026 van de doelstelling voor geluidreductie voor 2030”.


Kamerbrief naar aanleiding van Bestuurlijk Overleg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie delen de opvatting van de regionale partijen dat samenwerking van partijen en draagvlak in de regio cruciaal is. De minister liet op 8 maart mede namens de staatssecretaris een Kamerbrief uitgaan waarbij deze zaken nadrukkelijk worden genoemd. Ook wordt in de brief de voorgestelde uitwerking van het aanvullend advies van Pieter van Geel nader toegelicht. Hierbij wordt – in lijn met het aanvullend advies van de heer Van Geel – het Luchthaven Eindhoven Overleg, en in het bijzonder de nieuw te vormen werkgroep geluid, actief betrokken.

Zie onderstaand de brief aan de Tweede Kamer met meer informatie over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg.

Bijdrage: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen