Webinar vliegtuiggeluid 9 mei

25-04-2023

In het kader van de programmatische aanpak meten, berekenen en beleven vliegtuiggeluid (pamv) is er op 8 april 2021 een Webinar geweest.

De expertgroep van pamv raadde in het najaar van 2022 aan om breder informatie over vliegtuiggeluid te delen; derhalve wordt dat nu samen gepakt in dit Webinar.

In het Webinar worden onderzoeken toegelicht die in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Defensie zijn uitgezet. Ook geeft IenW beleidsmatige toelichting op het WHO-advies. Het Webinar is voornamelijk bedoeld als een informatieve bijeenkomst, waardoor er beperkte ruimte zal zijn voor de beantwoording van alle gestelde vragen tijdens het Webinar zelf. Daarom zullen we alle vragen die raakvlakken hebben met de presentaties achteraf schriftelijk beantwoorden en met alle deelnemers delen.

13.30 uur  Inleiding door IenW, Directeur Luchtvaart; Henri van Faassen

13.40 uur Toelichting belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ door GGD GHOR, Anne Meerdink in het rapport ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ heeft GGD GHOR in opdracht van het ministerie van IenW en het ministerie van Defensie een analyse gemaakt van zowel de landelijke als de lokale situatie rond burgerluchthavens van nationale betekenis en militaire vliegvelden. Daarbij zijn trends in kaart gebracht en is een vergelijking opgenomen met andere geluidbronnen.

14.10 uur Toelichting relaties vliegtuiggeluid –hinder en slaapverstoring 2020, door RIVM, Marije Reedijk. Het rapport, in opdracht van het ministerie van IenWen het ministerie van Defensie, onderzoekt de relatie tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en de mate van hinder of slaapverstoring door militaire en civiele vliegvelden in Nederland. Dit heet een blootstelling-responsrelatie (BR-relatie).

14.40 uur Pauze

15.00 uur Toelichting onderzoek individuele bescherming, door Jan Hooghwerff (M+P) en Kjeld Vinkx (To70) De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de hoofdlijnenbrief Schiphol van 24 juni jl. Daarin kondigt het kabinet aan dat het voornemens is om onderzoek te starten naar de vraag of en hoe de individuele bescherming in het vigerendstelsel met handhavingspunten, in het nieuwe normen-en handhavingsstelsel(NNHS) en in eentoekomstig normenstelselvoor de luchthavens Schiphol, RTHA, MAA, GAE en LA voldoende is geborgd, dan wel kan worden geborgd.

15.30 uur Toelichting kabinetsreactie WHO-advies door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Maarten van der Niet.

In oktober 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Region” over geluid en gezondheid gepubliceerd. Het RIVM heeft vervolgens onderzoek gedaan naar hoe dit advies zich verhoudt tot (inter)nationaal beleid, en hoe het advies gebruikt kan worden om het beleid te versterken. Het ministerie van IenW zal informeren over de kabinetsreactie hierop, die recent aan de Tweede Kamer is gestuurd.

15.50 uur Vervolgtraject door RIVM, Abhishek Sahai

16.00 uur Sluiting

Wil je het Webinar bijwonen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: regionaleluchthavens@minienw.nl

Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen